گواهینامه Certum - Wildcard
1,200,000" تومان" سالانه
گواهینامه Certum - Wildcard
Domain Validated (DV)
میزان تضمین 10 هزار دلار
 • ندارد امکان صدور برای دامنه‌های ir.
 • 1 عدد به همراه تمامی سابدامین ها تعداد دامنه
 • ندارد فعال‌سازی در مرورگر موبایل
 • بیش از 99.3% شناسایی در مرورگرها
 • 2200 هزار تومان قیمت دوساله
SSL Certificate - Certum DV
249,000" تومان" سالانه
گواهینامه Certum DV
Domain Validated (DV)
میزان تضمین 10 هزار دلار
 • دارد امکان صدور برای دامنه‌های ir.
 • یک عدد تعداد دامنه
 • بیش از 99.3% شناسایی در مرورگرها
 • 498 هزار تومان قیمت دوساله
SSL Certificate Certum - Certum 4 multi domains
690,000" تومان" سالانه
گواهینامه Certum DV
Domain Validated (DV)
میزان تضمین 10 هزار دلار
 • دارد امکان صدور برای دامنه‌های ir.
 • 4 عدد تعداد دامنه
 • بیش از 99% شناسایی در مرورگرها
 • 650 هزار تومان قیمت دوساله