پلن 1 - 50 دلار
0" تومان"
 • 2000 حداکثر تعداد کلیک
 • 200 متوسط تعداد کلیک
 • نامحدود حداکثر کلید واژه
 • رایگان هزینه نمایش
 • نامحدود مدت نمایش
 • دارد گوگل فارسی
 • حداقل ۱ سنت هزینه هر کلیک
 • ندارد اکانت اختصاصی
 • ندارد مشاور اختصاصی
 • ندارد تبلیغات موبایل
پلن 2 - 100 دلار
0" تومان"
 • ۱۰۰۰ حداکثر تعداد کلیک
 • ۲۰۰۰ متوسط تعداد کلیک
 • نامحدود حداکثر کلید واژه
 • رایگان هزینه نمایش
 • نامحدود مدت نمایش
 • دارد گوگل فارسی
 • حداقل ۱ سنت هزینه هر کلیک
 • ندارد اکانت اختصاصی
 • دارد مشاور اختصاصی
 • ندارد تبلیغات موبایل
 • 759 هزار تومان مبلغ قابل پرداخت
پلن 3 - 200 دلار
0" تومان"
 • ۲۰۰۰ حداکثر تعداد کلیک
 • ۴۰۰۰ متوسط تعداد کلیک
 • نامحدود حداکثر کلید واژه
 • رایگان هزینه نمایش
 • نامحدود مدت نمایش
 • دارد گوگل فارسی
 • حداقل ۱ سنت هزینه هر کلیک
 • ندارد اکانت اختصاصی
 • دارد مشاور اختصاصی
 • دارد تبلیغات موبایل
 • 1490 هزار تومان مبلغ قابل پرداخت