45,000" تومان "
سالانه
هاست ارزان-A
فضای میزبانی2000MB

پهنای باند 4GB

تعداد اکانت ایمیل 4

تعداد بانک اطلاعاتی 4

تعداد ساب دامین 4

تعداد پارک دامین 4

تعداد ادون دامین 4

تعداد اکانت اف تی پی 4

کنترل پنل Cpanel 11

پشتیبانی فنی 24 ساعته
قیمت سالانه 45000 تومان
35,000" تومان "
سالانه
هاست ارزان-B
فضای میزبانی 1500MB

پهنای باند 3GB

تعداد اکانت ایمیل 3

تعداد بانک اطلاعاتی 3

تعداد ساب دامین 3

تعداد پارک دامین 3

تعداد ادون دامین 3

تعداد اکانت اف تی پی 3

کنترل پنل Cpanel 11

پشتیبانی فنی 24 ساعته
سالانه 35000 تومان
25,000" تومان "
سالانه
هاست ارزان-C
فضای میزبانی 1000MB

پهنای باند 3GB

تعداد اکانت ایمیل 2

تعداد بانک اطلاعاتی 2

تعداد ساب دامین 2

تعداد پارک دامین 2

تعداد ادون دامین 2

تعداد اکانت اف تی پی2

کنترل پنل Cpanel 11

پشتیبانی فنی 24 ساعته
سالانه 25000 تومان
12,000" تومان "
سالانه
هاست معمولی-E
فضای میزبانی 100MB

پهنای باند 1GB

تعداد اکانت ایمیل 1

تعداد بانک اطلاعاتی 2

تعداد ساب دامین 0

تعداد پارک دامین 1

تعداد ادون دامین 0

تعداد اکانت اف تی پی 2

کنترل پنل Cpanel 11

پشتیبانی فنی 24 ساعته
قیمت سالانه 12000 تومان